sâmbătă, 10 octombrie 2009

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul şcolar 2008 – 2009

I . ARGUMENT

Scopul predării istoriei,a ştiinţelor sociale, geografiei şi religiei în secolul XXI are în vedere cunoaşterea dezvoltării economice ,sociale,politice,culturale a omenirii ,în care se îmbină componenta locală,naţională ,europeană,universală,trecerea accentului de la informativ la formativ, o abordare inter- şi multidisciplinară sub aspectul multiculturalităţii şi multiperspectivităţii, dezvoltarea gândirii critice a elevilor, a capacităţii lor de analiză şi interpretare a evenimentelor, proceselor din natura şi societate.
Avand în vedere aceste coordonate ,activitatea Ariei curriculare “Om şi societate”din cadrul Grupului Şcolar ,,Iordache Golescu” Găeşti îşi propune drept scop realizarea unei activităţi de calitate în predarea şi însuşirea cunoştinţelor. Aria curriculară om şi societate, arte, educaţie fizică şi sport cuprinde disciplinele: istorie, geografie,educaţie antreprenorială,psihologie, economie, logică, educaţie fizică, educaţie religioasă, educaţie muzicală, educaţie plastică.
Comisia metodică ,,Om şi Societate” are în componenţă un număr de 11 profesori (specializările educaţie fizică, muzică, desen artistic, religie, ştiinţe socio-umane, geografie, istorie). Comisia şi-a desfaşurat activitatea pe baza unui program la care şi-au adus contribuţia toţi membrii şi a avut următoarele obiective:

 Aplicarea curriculum-ului naţional prin armonizarea acestuia la oferta educaţională a şcolii ;
 Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic cunoştinţele din programele de învăţământ;
 Educarea spiritului de disciplină şi colaborare;
 Întocmirea planificărilor calendaristice personalizate în funcţie de clasă;
 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare ;
 Monitorizarea elaborării proiectării didactice ;
 Accentuarea laturii educative;
 Asigurarea unui conţinut practic-aplicativ ;
 Creşterea ponderii activităţilor independente, diferenţiate, de grup;
 Utilizarea de strategii activ-participative;
 Monitorizarea progresului şcolar individual;
 Aplicarea testelor predictive şi interpretarea lor;
 Practicarea constantă a evaluării formative;
 Activiăţi de pregătire suplimentară, în afara orelor de curs ;
 Diversificarea modalităţilor de evaluare (proiecte, portofolii);
 Efectuarea de interasistenţe;


Finalităţile liceului propun formarea unor generaţii de adolescenţi capabili să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la configurarea traseelor proprii de dezvoltare intelectuală şi profesională, să opteze pentru cetăţenia activă. Pentru a răspunde exigenţelor acestui nivel de învăţământ şi dezideratelor de armonizare a modelului de specific identitar cu modele culturale europene, studiul disciplinelor din aria curriculară Om şi Societate a fost orientat, în semestrul I al anului şcolar 2008-2009, spre următoarele ţinte:

• dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială: comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor informaţii complexe, raportate la un context naţional, european sau universal;
• formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, asupra modelelor şi valorilor culturale, a capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare, de a manifesta discernământ şi spirit critic în argumentarea propriilor opţiuni şi în exprimarea sensibilităţii estetice;
• valorizarea propriilor experienţe, a cunoştinţelor din domeniul istoriei, al geografiei, a competenţelor de comunicare şi interlocutive, în scopul formării unei personalităţi armonioase, modelate de conştiinţa propriei identităţi culturale şi de autonomie morală;
• dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.;
• cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate.


1. ORGANIZARE

În acest semestru s-a urmărit în mod deosebit creşterea calităţii pregătirii elevilor şi creşterea motivaţiei pentru perfecţionare a cadrelor didactice. Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg:
• Participarea la consfătuiri şi la cercurile pedagogice desfăşurate conform graficului I.S.J. şi C.C.D. Consfătuirile şi cercurile pedagogice s-au desfăşurat sub coordonarea directă a inspectorilor de specialitate.
• Organizarea şedinţelor comisiei metodice Om şi Societate ;
• Organizarea unor activităţi cu caracter istoric: Comemorarea Holocaustului; sărbătorirea Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie ; aniversarea a 150 de ani de la Unirea Principatelor ; 9 Mai Ziua Europei şi a Independenţei de Stat ;
• Organizarea Balului Bobocilor (prof. Alexiu Dan Marius) ;
• Participarea unui grup de elevi sub îndrumarea prof. Sanda Sandina şi Alexiu Dan la emisiuni în cadrul televiziunii Columna ;
• Derularea proiectului Agenda EURO – 2008, care a implicat şi susţinerea unei activităţi împreună cu Prefectura judeţului Dâmboviţa – adoptarea unei proceduri, propunerea unui act normativ ( C.V –ul european) – prof Stan Georgeta şi Stanca Constantin;
• Participarea la cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic : Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)- prof. Stan Georgeta şi prof. Grigorescu Petre, Stanca Constantin ; ,, Formare şi dezvoltare profesională „ prof. Stana Sandina
• Vizita unui grup de elevi ai Colegiului ,,Mihai Viteazul „ din Ploieşti care au prezentat o serie de proiecte cu titlul ,,Viaţa după moarte”
• Realizarea unor lecţii demonstrative şi susţinerea unor referate – prof. Stanca Constantin , Grigorescu Petre, Dragomir Valentin, Toma Ionuţ;
• Participarea unui grup de elevi sub îndrumarea prof. Stanca Constantin la ,,Cupa Curăţeniei” organizată de Prefectura jud. Dîmboviţa.
• Participarea elevilor la o serie de concursuri cu caracter sportiv, unde s-au obţinut rezultate deosebite atât în plan local cât şi la nivelul judeţului ;
• Redactarea fişelor individuale ale membrilor comisiei şi depunerea acestora la mapa comisiei ;
• Organizarea tuturor activităţilor prevăzute în Planul managerial la disciplinele din aria curriculară « Om şi Societate » , pentru anul şcolar 2008-2009 (v. Planul managerial);

2. COMUNICARE


• Promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între profesor şi elevi („politica uşii deschise”, medierea şi soluţionarea conflictelor etc.) care să stimuleze cultivarea valorilor etice, estetice, civice şi personale autentice, să modeleze atitudini şi comportamente responsabile;
• Adoptarea unor modele instrucţionale activ-participative ce favorizează înţelegerea şi aproprierea conţinuturilor de specialitate, a conceptelor operaţionale specifice şi a unor informaţii culturale diverse;


3. CONTROL ŞI VERIFICARE

Verificarea activităţilor membrilor comisiei s-a realizat respectând următoarele cerinţe : controlul documentelor necesare înregistrării observaţiilor (planificările anuale şi semestriale, proiectarea unităţilor de învăţare, proiectele didactice), asistenţe la lecţii, la alte activităţi specifice, concluziile şi recomandările consemnate în fişele de asistenţă.4. COORDONARE . MONITORIZARE


• Distribuirea precizărilor I.S.J / M.Ed.C., privind reforma, privind conţinuturile programei şcolare, privind structura probelor orale/ scrise ale examenului de bacalaureat etc;
• Distribuirea, tuturor membrilor comisiei, a fişei de observare a lecţiei, discutarea acesteia în cadrul şedinţelor, pentru ca toate cadrele didactice să ştie clar ce se aşteaptă şi ce motivează calificativul sau nota acordată în urma asistenţelor la ore, în cadrul monitorizãrii interne/ inspecţiei şcolare ;

• Aplicarea curriculumului naţional la toate nivelurile şi formele de învăţământ preuniversitar – liceal, S.A.M.;
• Sprijinirea pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat prin activităţi specifice de tip tutorial (recapitulări sistematice, familiarizarea cu modelele de subiecte, şi cu baremul de corectare a lucrării scrise, administrarea unor teste şi lucrări semestriale cu structură similară acestor subiecte, monitorizarea progresului şcolar etc.), prin consultaţii acordate în programul extracurricular;
• Monitorizarea rezultatelor la bacalaureat şi compararea lor cu media anilor de studii liceal;
• Monitorizarea modului de aplicare a curriculumului naţional şi a elementelor de feedback în proiectarea didactică pe termen scurt şi mediu (planificările calendaristice, proiectele unităţilor de învăţare);5. EVALUARE


• Evaluarea calităţii actului didactic, pe baza indicatorilor de eficienţă a celor trei componente structurante (predare, învăţare, evaluare);
• Extinderea metodelor alternative de evaluare a informaţiei de specialitate apropriate de către elevi şi a competenţelor dobândite;
• Extinderea practicii de evaluare sistematică a progresului şcolar al elevilor prin activităţi didactice specifice.
• Evaluare predictivă (la toate clasele), întocmirea dosarelor de evaluare predictivă, dezbateri pe marginea rezultatelor obţinute, stabilirea măsurilor de ameliorare (de către fiecare cadru didactic).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu